Μενού Κλείσιμο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η IBC IT & Business Consultants εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015, γεγονός που αντικατοπτρίζει το σταθερό προσανατολισμό των συμβούλων επιχειρήσεων της εταιρίας στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας. Η πιστοποίηση αφορά το σχεδιασμό, ανάπτυξη, εφαρμογή και υποστήριξη συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών εκπαίδευσης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Σύμφωνα με την Πολιτική Ποιότητας που έχει θέσει η Διοίκηση της εταιρίας, η IBC IT & Business Consultants δεσμεύεται για:

  • τη διατήρηση της ποιότητας των υπηρεσιών της σε υψηλό επίπεδο,
  • την πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων των πελατών μέσα στις συμφωνημένες προθεσμίες και πάντα σύμφωνα με τους καθορισθέντες όρους,
  • την εξασφάλιση ικανοποιημένων πελατών και καλού κλίματος συνεργασίας,
  • την ικανοποίηση του προσωπικού της,
  • τη συμμόρφωση των υπηρεσιών της ως προς τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις.

Τα ανωτέρω επιτυγχάνονται μέσω:

  • της υιοθέτησης Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2015, το οποίο και εφαρμόζει σε ολόκληρη την εταιρία και σε όλες τις δραστηριότητές που έχουν επίπτωση στην ποιότητα των υπηρεσιών της και την ικανοποίηση των πελατών της,
  • του καθορισμού στόχων και της τακτικής παρακολούθησης αυτών κατά τις ανασκοπήσεις της Διοίκησης,
  • της αναγνώρισης και διάθεσης όλων των απαιτούμενων πόρων σε όλα τα τμήματα της επιχείρησης,
  • της δημιουργίας ενός τεχνολογικά σύγχρονου και επαγγελματικά κατάλληλου περιβάλλοντος εργασίας,
  • της συνεχούς επιμόρφωσης και εκπαίδευσης όλου του προσωπικού της, ώστε να αποκτήσει συνείδηση ποιότητας και εξειδίκευση στις εργασίες του.

Η αδιάκοπη προσπάθεια για συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών, διεργασιών και του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας αποτελεί κύριο μέλημα της IBC IT & Business Consultantsκαι φιλοσοφία κάθε στελέχους της. Η δέσμευση της IBC IT & Business Consultants για παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και για διαρκή βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών μέσα από διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου και συνεχούς παρακολούθησης της αγοράς, εγγυάται αποτελεσματικότητα και αξιοπιστία στην παροχή των υπηρεσιών της.