Μενού Κλείσιμο

Σύστημα Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας – OHSAS 18001

Η βελτίωση της ασφάλειας και της υγιεινής της εργασίας έχει αρχίσει τα τελευταία χρόνια να αποκτά ιδιαίτερη σημασία. To σύστημα προδιαγραφών OHSAS 18001 – ΕΛΟΤ 1801 είναι ένα διεθνές πρότυπο διαχείρισης προδιαγραφών  που αφορούν την υγιεινή και την ασφάλεια στην λειτουργία των επιχειρήσεων και ορίζει τις απαραίτητες απαιτήσεις για τη δημιουργία ενός υγιούς επαγγελματικού περιβάλλοντος εργασίας και επιτρέπει τη διαχείριση των επαγγελματικών κινδύνων με στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας της επιχείρησης, αλλά και της κοινωνικής της ευθύνης.
 πλεονεκτήματα από την εφαρμογή του συστήματος έγκειται στα εξής:

  • Βελτίωση των συνθηκών εργασίας και αύξηση της παραγωγικότητας των εργαζομένων
  • Συνεχής βελτίωση της λειτουργίας της επιχείρησης μειώνοντας τους επαγγελματικούς κινδύνους του προσωπικού
  • Βελτίωση της εικόνας της επιχείρησης απέναντι στους πελάτες και το προσωπικό της
  • Ικανότητα αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών

Η IBC IT & Business Consultants  με εξειδικευμένους συμβούλους επιχειρήσεων αναλαμβάνει την πλήρη οργάνωση της εταιρείας βάσει του προτύπου  OHSAS 18001 και την προετοιμασία της για την πιστοποίηση από Ανεξάρτητο Διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης