Μενού Κλείσιμο

Προκηρύχθηκε πρόγραμμα «Ενίσχυση νέων, νεοσύστατων και υπό σύσταση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση πατεντών ή και καινοτομιών, καθώς και υποστηρικτικών υπηρεσιών για τη βελτίωση της παραγωγικής της δραστηριότητας ή και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών» με προϋπολογισμό Δημόσιας Δαπάνης 10.000.000 ευρώ. Σκοπός της Δράσης είναι η ενίσχυση καινοτόμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, η δημιουργία κινήτρων για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, η βελτίωση του βαθμού οικονομικής εκμετάλλευσης καινοτόμων ιδεών μέσω της μετατροπής τους σε εμπορεύσιμα προϊόντα/υπηρεσίες αλλά και η βελτίωση των δεικτών επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Οι πράξεις αφορούν κυρίως τα προϊόντα και τις υπηρεσίες των κλάδων προτεραιότητας για την Περιφέρεια Θεσσαλίας, σύμφωνα με την στρατηγική της έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3).

Υποβάλλονται επενδυτικά σχέδια από 50.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ και σε περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο θα έχει προϋπολογισμό μεγαλύτερο των 400.000 ευρώ το επιπλέον ποσό θεωρείται ιδιωτική συμμετοχή για την υλοποίηση του σχεδίου.

Η ένταση της ενίσχυσης των επενδυτικών προτάσεων για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών των επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης είναι 60% και σε περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού η ένταση της ενίσχυσης δύναται να ανέλθει στο 70%. Σημειώνεται ότι η ενίσχυση δεν δύναται σε καμία περίπτωση να υπερβεί το όριο των 200.000€.

Δικαιούχοι του προγράμματος

 1. Φυσικά Ή Νομικά Πρόσωπα – Υπό Ίδρυση Επιχειρήσεις

Δικαίωμα υποβολής στο πρόγραμμα έχουν νομικά πρόσωπα ή φυσικά πρόσωπα, τα οποία έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης και τα οποία πρόκειται να ιδρύσουν μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Οι υπό ίδρυση επιχειρήσεις θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τα εξής:

  • Θα συσταθούν και θα έχουν ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας υποχρεωτικά μετά την ημερομηνία υποβολής της πρότασης,
  • Θα έχουν ως σκοπό την ανάπτυξη/διάθεση/εμπορευματοποίηση προϊόντων ή υπηρεσιών μέσω της εφαρμογής/ενσωμάτωσης καινοτομικών ιδεών ή μη αξιοποιημένης επιστημονικής, τεχνολογικής ή και μη–τεχνολογικής γνώσης/τεχνογνωσίας ή καινοτόμων μεθόδων και διεργασιών στην παραγωγική διαδικασία/διαδικασία παροχής υπηρεσιών
  • Θα έχουν υποχρεωτικά (από ιδρύσεώς τους) κερδοσκοπικό χαρακτήρα υπό την μορφή εμπορικής εταιρείας ή ατομικής επιχείρησης ή κερδοσκοπικού συνεταιρισμού Κοιν.Σ.Επ. ή Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής και θα τηρούν βιβλία Β’ ή Γ΄ κατηγορίας του ΚΒΣ πριν την πρώτη εκταμίευση της αναλογούσας επιχορήγησης.
 1. Νεοσύστατες Μεσαίες, Μικρές Και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, οι οποίες κατά την υποβολή της επενδυτικής πρότασης έχουν συσταθεί και έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας, αλλά δεν έχουν κλείσει μία πλήρη διαχειριστική χρήση.
 2. Νέες Μεσαίες, Μικρές Και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, οι οποίες θα πρέπει μέχρι τις 31/12/2018 να έχουν κλείσει τουλάχιστον μία (1) και λιγότερες από τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις και να επιδιώκουν:
  • την ανάπτυξη/διάθεση/εμπορευματοποίηση νέων προϊόντων ή υπηρεσιών που εφαρμόζουν/ενσωματώνουν καινοτόμες ιδέες ή μη αξιοποιημένη (επιστημονική, τεχνολογική ή μη-τεχνολογική) γνώση /τεχνογνωσία ή/και,
  • την επέκταση/ριζική διαφοροποίηση των προϊόντων/υπηρεσιών τους ή/και,
  • την εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων και διεργασιών στην παραγωγική διαδικασία/διαδικασία παροχής υπηρεσιών τους, δια μέσου της υλοποίησης και εφαρμογής καινοτόμων ιδεών.

Επιδοτούμενες Δαπάνες

 1. Κόστος για επενδύσεις σε στοιχεία ενεργητικού
  • Επενδύσεις σε κτιριακές εγκαταστάσεις έως 40%
  • Μηχανήματα – εξοπλισμός έως 100%
  • Άυλα στοιχεία ενεργητικού έως 100% (και σε κάθε περίπτωση μέχρι 50.000 €)
  • Τεχνολογική αναβάθμιση μέσω της αύξησης της χρήσης ΤΠΕ έως 100%
 2. Συμβουλευτικές υπηρεσίες έως 15% και σε κάθε περίπτωση μέχρι 15.000 €
 3. Ενισχύσεις για συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις έως 20%
 4. Ενισχύσεις Καινοτομίας έως 40%
  • Δαπάνες για άυλα στοιχεία ενεργητικού
  • Δαπάνες για υπηρεσίες καινοτομίας
  • Γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας
 5. Δαπάνες προσωπικού (Μισθολογικό κόστος νέου προσωπικού) έως 20% και μέχρι 30.000 €.
 6. Λειτουργικές δαπάνες έως 10% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων είναι έως 24 μήνες από την Απόφαση Ένταξης.

Η υποβολή αιτήσεων

(i) γίνεται ηλεκτρονικά στο www.ependyseis.gr

(ii) ξεκινάει στις 17/09/2019

(iii) τελειώνει στις 18/10/2019

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Η Motive Συμβουλευτική με μεγάλη εμπειρία σε παρόμοια προγράμματα αναλαμβάνει για τους πελάτες της όλες τις διαδικασίες σύνταξης και υποβολής του φακέλου επιδότησης στην αρμόδια υπηρεσία και υποστηρίζει τους πελάτες καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης μέχρι και το τελικό στάδιο εκταμίευσης του συνόλου της επιδότησης.

Η Motive Συμβουλευτική θα σας ενημερώσει άμεσα για όλες τις διαδικασίες υποβολής του δικού σας φακέλου προς επιδότηση.

Για την άμεση και έγκυρη πληροφόρησή σας, επικοινωνήστε με τη Motive Συμβουλευτική Τηλ: 2310-541017, Φράγκων 12, Θεσσαλονίκη ΤΚ 54626

Εναλλακτικά συμπληρώστε την φόρμα και ένας εκπρόσωπός μας θα επικοινωνήσει μαζί σας.

[contact-form-7 id=”2464″ title=”Φόρμα Περιφέρεια Θεσσαλίας – Καινοτομία”]