Μενού Κλείσιμο
Προκηρύχθηκε η δράση «Ενίσχυση για τον εκσυγχρονισμό-αναβάθμιση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» 2014-2020 με τον προϋπολογισμό της δημόσιας δαπάνης της δράσης να ανέρχεται στα 10.000.000 €.Στόχος της Δράσης είναι να συμβάλει στην παραγωγή νέων, καινοτόμων, βελτιωμένων προϊόντων και υπηρεσιών, υψηλής προστιθέμενης αξίας, ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και να βελτιωθεί η θέση των επιχειρήσεων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

Οι δικαιούχοι της δράσης είναι οι επιχειρήσεις που ικανοποιούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • είναι υφιστάμενες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις
 • έχουν κλεισμένες τις διαχειριστικές χρήσεις του 2017 και 2018,
 • μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης διαθέτουν τουλάχιστον έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ της δράσης
 • εφόσον ο ΚΑΔ επένδυσης ανήκει στο κλάδο του Χονδρικού Εμπορίου, για να θεωρηθεί επιλέξιμο το επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει αποδεδειγμένα το 80% του μέσου όρου των εσόδων της διετίας 2017 και 2018 να προέρχεται από χονδρικές πωλήσεις.

Μέσω της Δράσης ενισχύονται κατά προτεραιότητα επενδυτικά σχέδια σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής «Έξυπνης Εξειδίκευσης» (Περιφερειακής RIS3), οι οποίοι είναι οι εξής:

 • στον αγροδιατροφικό τομέα,
 • στον τομέα Τουρισμού – Πολιτισμού
 • στον τομέα Υλικών (πλαστικών-ελαστικών, μη μεταλλικών ορυκτών) και Καινοτόμων Υλικών
 • στον τομέα Χημικών, Φαρμάκων και Υγείας
 • στον τομέα περιβάλλοντος, ενέργειας και υβριδικών τεχνολογιών
 • στον τομέα ηλεκτρονικού / ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
 • στον τομέα τεχνολογιών πληροφορικής & επικοινωνίας (ΤΠΕ).

Επιλέξιμες Δαπάνες

 1. Περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις πρέπει να αποτελούν τουλάχιστον το 80% του επενδυτικού σχεδίου.
  • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
  • Εξοπλισμός
  • Άυλα στοιχεία ενεργητικού
 1. Ενισχύσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ
  • Δαπάνες παρακολούθησης και διαχείρισης του επενδυτικού σχεδίου
  • Δαπάνες μελετών – συμβουλευτικής
 1. Ενισχύσεις για συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις εσωτερικού ή εξωτερικού

Οι κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών είναι οι Περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις που πρέπει να αποτελούν τουλάχιστον το 80% του επενδυτικού σχεδίου, οι ενισχύσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ και οι ενισχύσεις για συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις οι οποίες αποτελούν ποσοστό μικρότερο του 20% του επενδυτικού σχεδίου.

Τα επενδυτικά σχέδια πρέπει να είναι ύψους 60.000 € έως 800.000 € και η διάρκεια υλοποίησης τους δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες.

Το ποσοστό επιδότησης για Περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις στις Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις φτάνει έως 55% και στις Μεσαίες Επιχειρήσεις έως 45%, ενώ για τις ενισχύσεις συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ΜΜΕ και συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις το ποσοστό επιδότησης φτάνει έως 50%.

Για την έγκριση του επενδυτικού σχεδίου, ο δικαιούχος θα πρέπει να αποδείξει ότι έχει εξασφαλίσει τουλάχιστον το 60% του ποσοστού της ιδιωτικής συμμετοχής που απαιτείται για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου.

Η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών:

 1. Ξεκινάει στις 18/02/2020
 2. Τελειώνει στις 27/05/2020
 3. Γίνεται ηλεκτρονικά στο www.ependyseis.gr

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Η Motive Συμβουλευτική με μεγάλη εμπειρία σε παρόμοια προγράμματα αναλαμβάνει για τους πελάτες της όλες τις διαδικασίες σύνταξης και υποβολής του φακέλου επιδότησης στην αρμόδια υπηρεσία και υποστηρίζει τους πελάτες καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης μέχρι και το τελικό στάδιο εκταμίευσης του συνόλου της επιδότησης.

Η Motive Συμβουλευτική θα σας ενημερώσει άμεσα για όλες τις διαδικασίες υποβολής του δικού σας φακέλου προς επιδότηση.

Για την άμεση και έγκυρη πληροφόρησή σας, επικοινωνήστε με τη Motive Συμβουλευτική Τηλ: 2310-541017, Φράγκων 12, Θεσσαλονίκη ΤΚ 54626

Εναλλακτικά συμπληρώστε την φόρμα και ένας εκπρόσωπός μας θα επικοινωνήσει μαζί σας.

[contact-form-7 id=”2553″ title=”Φόρμα Ενίσχυση για τον εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων (Περιφέρειας)”]