Μενού Κλείσιμο

Προκηρύχθηκε πρόγραμμα «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας, Έρευνας και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» του ΕΣΠΑ 2014-2020 με τον συνολικό προϋπολογισμό της Δημόσιας Δαπάνης να ανέρχεται σε 6.000.000 €. Στόχος της δράσης είναι η αύξηση των επιχειρηματικών επενδύσεων στην Έρευνα και Καινοτομία για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών στους τομείς προτεραιότητας της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3).

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης μπορεί να κυμαίνεται από 50.000€ έως 250.000€ και μέγιστη χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων είναι 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης/Χρηματοδότησης των έργων.

Δικαιούχοι της Δράσης είναι υφιστάμενες επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν απλογραφικό ή διπλογραφικό λογιστικό σύστημα (τηρούν βιβλία Β΄ ή Γ’ κατηγορίας), οι οποίες μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης έχουν κλεισμένες τουλάχιστον δύο διαχειριστικές χρήσεις. Οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν τη νομική μορφή: ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, του ιδιωτικού τομέα, ατομικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί, κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις του Ν. 4019/2011 [ΚΟΙΝΣΕΠ] και δύνανται να υποβάλουν έως ένα επενδυτικό σχέδιο ανά Α.Φ.Μ.

Επιδοτούμενες δαπάνες

 1. Ενισχύσεις για έργα έρευνας και ανάπτυξης:
  • δαπάνες προσωπικού
  • δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού
  • δαπάνες για κτίρια και γήπεδα
  • δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει, γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας που αγοράστηκαν ή ελήφθησαν με άδεια εκμετάλλευση από εξωτερικές πηγές με τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων, καθώς και δαπάνες για συμβουλευτικές και ισοδύναμες υπηρεσίες χρησιμοποιούμενες αποκλειστικά για το έργο
  • πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες, συμπεριλαμβανομένου του κόστους υλικών, εφοδίων και συναφών προϊόντων, που είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου
  • μελέτες σκοπιμότητας (δαπάνες εκπόνησης της μελέτης).
 1. Ενισχύσεις καινοτομίας για ΜΜΕ:
  • δαπάνες για άυλα στοιχεία ενεργητικού
  • δαπάνες για την απόσπαση προσωπικού υψηλής ειδίκευσης
  • δαπάνες για υπηρεσίες καινοτομίας.

Τομείς Προτεραιότητας

Μέσω της Δράσης ενισχύονται κατά προτεραιότητα επενδυτικά σχέδια σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής «Έξυπνης Εξειδίκευσης» (Περιφερειακής RIS3), οι οποίοι είναι οι εξής:

 • Αγροδιατροφικός
 • Τουρισμού – Πολιτισμού
 • Υλικών (πλαστικών-ελαστικών, μη μεταλλικών ορυκτών) και Καινοτόμων Υλικών
 • Χημικών, Φαρμάκων και Υγείας
 • Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Υβριδικών Τεχνολογιών,
 • Ηλεκτρονικού / Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού,
 • Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνίας (ΤΠΕ).

Η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών:

 1. Ξεκινάει στις 05/03/2020
 2. Τελειώνει στις 06/05/2020
 3. Γίνεται ηλεκτρονικά στο www.ependyseis.gr

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Η Motive Συμβουλευτική με μεγάλη εμπειρία σε παρόμοια προγράμματα αναλαμβάνει για τους πελάτες της όλες τις διαδικασίες σύνταξης και υποβολής του φακέλου επιδότησης στην αρμόδια υπηρεσία και υποστηρίζει τους πελάτες καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης μέχρι και το τελικό στάδιο εκταμίευσης του συνόλου της επιδότησης.

Η Motive Συμβουλευτική θα σας ενημερώσει άμεσα για όλες τις διαδικασίες υποβολής του δικού σας φακέλου προς επιδότηση.

Για την άμεση και έγκυρη πληροφόρησή σας, επικοινωνήστε με τη Motive Συμβουλευτική Τηλ: 2310-541017, Φράγκων 12, Θεσσαλονίκη ΤΚ 54626

Εναλλακτικά συμπληρώστε την φόρμα και ένας εκπρόσωπός μας θα επικοινωνήσει μαζί σας.

[contact-form-7 id=”2567″ title=”Επενδυτικά σχέδια καινοτομίας, έρευνας και ανάπτυξης ΠΑΜΘ”]