Μενού Κλείσιμο

Προκηρύχθηκε πρόγραμμα «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας» στο πλαίσιο του Ε.Π. Κεντρική Μακεδονία 2014-2020 με προϋπολογισμό 6.000.000€. Σκοπός της Δράσης είναι η ενίσχυση έργων ερευνητικής ανάπτυξης προϊόντων ή και υπηρεσιών μέσω της υποστήριξης υφιστάμενων επιχειρήσεων, οι οποίες επενδύουν στην Καινοτομία ή/και στην Έρευνα και Ανάπτυξη στους κλάδους που περιλαμβάνονται στη Στρατηγική Έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ).

Τομείς της περιφερειακής στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της ΠΚΜ

 • Αγροδιατροφή
 • Δομικά υλικά
 • Κλωστοϋφαντουργία
 • Ένδυση
 • Τουρισμός
 • Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών
 • Τεχνολογίες ενέργειας
 • Τεχνολογίες περιβάλλοντος
 • Τεχνολογίες μεταφορών και εφοδιαστικής αλυσίδας

Δικαιούχοι Προγράμματος

 1. Μία Επιχείρηση
 2. Ομάδα Επιχειρήσεων ανεξαρτήτων μεταξύ τους
 3. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων
 4. Μία ή Ομάδα Επιχειρήσεων ανεξαρτήτων μεταξύ τους μέσω συνεργασίας (σύμβασης) με Οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων, (είτε με τα ερευνητικά τους τμήματα).

Επιδοτούμενες Δαπάνες

 1. Ενισχύσεις για έργα έρευνας και ανάπτυξης
  • δαπάνες προσωπικού: ερευνητές, τεχνικοί και λοιπό υποστηρικτικό προσωπικό στον βαθμό που απασχολούνται στο έργο
  • δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού, στον βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο
  • δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει, τεχνογνωσία, γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας και δαπάνες για συμβουλευτικές και ισοδύναμες υπηρεσίες χρησιμοποιούμενες αποκλειστικά για το έργο
  • πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες, συμπεριλαμβανομένου του κόστους υλικών, εφοδίων και συναφών προϊόντων, που είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου
  • μελέτες σκοπιμότητας (δαπάνες διεξαγωγής της μελέτης)
 2. Ενισχύσεις καινοτομίας για ΜΜΕ
  • δαπάνες για διπλώματα ευρεσιτεχνίας και λοιπά άυλα στοιχεία ενεργητικού
  • δαπάνες για την απόσπαση, από οργανισμό έρευνας και διάδοσης γνώσεων ή από μεγάλη επιχείρηση, προσωπικού υψηλής ειδίκευσης, το οποίο απασχολείται σε δραστηριότητες έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας σε νέες θέσεις που έχουν δημιουργηθεί προς τον σκοπό αυτό στη δικαιούχο επιχείρηση και δεν αντικαθιστά άλλο προσωπικό
  • δαπάνες για συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ των 20.000€ και 400.000€ και η ένταση της ενίσχυσης για τις επιχειρήσεις και τους Οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησης.

Η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών:

 1. Ξεκινάει στις 30/04/2020
 2. Τελειώνει στις 31/07/2020
 3. Γίνεται ηλεκτρονικά στο https://www.ependyseis.gr/

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Η Motive Συμβουλευτική με μεγάλη εμπειρία σε παρόμοια προγράμματα αναλαμβάνει για τους πελάτες της όλες τις διαδικασίες σύνταξης και υποβολής του φακέλου επιδότησης στην αρμόδια υπηρεσία και υποστηρίζει τους πελάτες καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης μέχρι και το τελικό στάδιο εκταμίευσης του συνόλου της επιδότησης.

Η Motive Συμβουλευτική θα σας ενημερώσει άμεσα για όλες τις διαδικασίες υποβολής του δικού σας φακέλου προς επιδότηση.

Για την άμεση και έγκυρη πληροφόρησή σας, επικοινωνήστε με τη Motive Συμβουλευτική Τηλ: 2310-541017, Φράγκων 12, Θεσσαλονίκη ΤΚ 54626

Εναλλακτικά συμπληρώστε την φόρμα και ένας εκπρόσωπός μας θα επικοινωνήσει μαζί σας.

[contact-form-7 id=”2582″ title=”Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας”]