Μενού Κλείσιμο
Κατά την 23η σύνοδο ολομέλειάς του, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων (European Data Protection Board –EDPB) ενέκρινε κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων υγείας για ερευνητικούς σκοπούς στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19 και κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τη γεωγραφική τοποθεσία και άλλα εργαλεία ανίχνευσης στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19.Οι κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων υγείας για ερευνητικούς σκοπούς στο πλαίσιο της πανδημίας λόγω του COVID-19 αποσκοπούν να ρίξουν φως στα πιο επείγοντα νομικά ζητήματα σχετικά με τη χρήση δεδομένων για την υγεία, όπως η νομική βάση της επεξεργασίας, η περαιτέρω επεξεργασία δεδομένων υγείας για τους σκοπούς της επιστημονικής έρευνας, την εφαρμογή κατάλληλων διασφαλίσεων και την άσκηση των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων.Ειδικότερα, οι κατευθυντήριες γραμμές αναφέρουν ότι ο GDPR περιέχει αρκετές διατάξεις για την επεξεργασία δεδομένων υγείας για σκοπούς επιστημονικής έρευνας, οι οποίες ισχύουν επίσης στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19, ιδίως όσον αφορά τη συναίνεση και τις αντίστοιχες εθνικές νομοθεσίες. Ο GDPR προβλέπει τη δυνατότητα επεξεργασίας ορισμένων ειδικών κατηγοριών προσωπικών δεδομένων, όπως δεδομένα υγείας, όπου είναι απαραίτητο για σκοπούς επιστημονικής έρευνας.Επιπλέον, οι κατευθυντήριες γραμμές αντιμετωπίζουν νομικά ζητήματα σχετικά με διεθνείς διαβιβάσεις δεδομένων που αφορούν δεδομένα υγείας για ερευνητικούς σκοπούς, τα οποία σχετίζονται με την καταπολέμηση του COVID-19, ιδίως ελλείψει απόφασης επάρκειας ή άλλων κατάλληλων διασφαλίσεων/μέτρων προστασίας.

Ο Adrea Jelinek, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων (EDPB) δήλωσε ότι καταβάλλονται μεγάλες ερευνητικές προσπάθειες για την καταπολέμηση του COVID-19 και ότι ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) δεν εμποδίζει την επιστημονική έρευνα, αντιθέτως επιτρέπει τη νόμιμη επεξεργασία δεδομένων υγείας για να υποστηρίξει τον σκοπό εύρεσης εμβολίου ή θεραπείας για το COVID-19.

Επιπλέον, το Συμβούλιο ενέκρινε και κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη γεωγραφική τοποθεσία και άλλα εργαλεία ανίχνευσης στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19, οι οποίες στοχεύουν στην αποσαφήνιση των συνθηκών και των αρχών για την αναλογική χρήση δεδομένων τοποθεσίας και εργαλείων παρακολούθησης επαφών, για δύο συγκεκριμένους σκοπούς:

  1. χρήση δεδομένων θέσης για την υποστήριξη της αντίδρασης/απόκρισης στην πανδημία με μοντελοποίηση της εξάπλωσης του ιού προκειμένου να εκτιμηθεί η συνολική αποτελεσματικότητα των μέτρων περιορισμού
  2. χρήση ανίχνευσης επαφών, το οποίο στοχεύει να ειδοποιεί άτομα που ενδέχεται να βρίσκονται κοντά σε κάποιον που τελικά επιβεβαιώνεται ως φορέας του ιού, προκειμένου να σπάσει τις αλυσίδες μόλυνσης το συντομότερο δυνατό.

Οι κατευθυντήριες γραμμές τονίζουν ότι τόσο η οδηγία GDPR όσο και η οδηγία ePrivacy περιλαμβάνουν ειδικές διατάξεις που επιτρέπουν τη χρήση ανώνυμων ή προσωπικών δεδομένων για την υποστήριξη δημόσιων αρχών και άλλων φορέων τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο στις προσπάθειές τους να παρακολουθούν και να περιορίζουν τη διάδοση του COVID-19. Οι γενικές αρχές της αποτελεσματικότητας, της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας πρέπει να καθοδηγούν τα μέτρα που θεσπίζουν τα κράτη μέλη ή τα θεσμικά όργανα της ΕΕ τα οποία περιλαμβάνουν την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για την αντιμετώπιση του COVID-19.

Το EDPB υποστηρίζει και υπογραμμίζει τη θέση που εκφράζεται στην επιστολή που έστειλε προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις  14 Απριλίου, ότι η χρήση εφαρμογών ανίχνευσης επαφών πρέπει να είναι εθελοντική και να μην βασίζεται στον εντοπισμό μεμονωμένων κινήσεων, αλλά σε πληροφορίες εγγύτητας σχετικά με τους χρήστες.

Επιπροσθέτως, το EDPB ενέκρινε έναν οδηγό για εφαρμογές ανίχνευσης επαφών ως παράρτημα των οδηγιών. Ο σκοπός αυτού του οδηγού, ο οποίος δεν είναι εξαντλητικός, είναι να παρέχει γενική καθοδήγηση σε αναλυτές/σχεδιαστές και σε υπεύθυνους υλοποίησης εφαρμογών παρακολούθησης επαφών (contact tracing apps), υπογραμμίζοντας ότι κάθε αξιολόγηση πρέπει να πραγματοποιείται κατά περίπτωση. Και τα δύο σύνολα οδηγιών κατ’ εξαίρεση δεν θα υποβληθούν για δημόσια διαβούλευση λόγω του επείγοντος της τρέχουσας κατάστασης και της ανάγκης να είναι άμεσα διαθέσιμες οι οδηγίες.

Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά τις Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων υγείας για ερευνητικούς σκοπούς στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19 και τις Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με τη γεωγραφική τοποθεσία και άλλα εργαλεία ανίχνευσης στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19 στους παρακάτω συνδέσμους αντίστοιχα:

https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_guidelines_202003_healthdatascientificresearchcovid19_en.pdf

https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_guidelines_20200420_contact_tracing_covid_with_annex_en.pdf

Πηγή:

https://edpb.europa.eu/news/news/2020/european-data-protection-board-twenty-third-plenary-session-edpb-adopts-further-covid_el