Μενού Κλείσιμο

Δύο νέες προκηρύξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων €, υπογράφηκαν την Δευτέρα 31 Αυγούστου 2020 από τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Νίκος Παπαθανάσης.Πρόκειται για τα Καθεστώτα Ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις».

Συγκεκριμένα:

1η Προκήρυξη : «Γενική Επιχειρηματικότητα»

Ο προϋπολογισμός για αυτό το καθεστώς ανέρχεται στα 350 εκατομμύρια € εκ των οποίων 140 εκατομμύρια €  προέρχονται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων και τα 210 εκατομμύρια € αφορούν στο είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής.

Απευθύνεται σε επιχειρήσεις που βρίσκονται  εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια με τη μορφή ατομικής επιχείρησης, εμπορικής εταιρείας, συνεταιρισμού, Κοιν.Σ.Επ., Αγροτικού Συνεταιρισμού, Ομάδας Παραγωγών ή Αγροτικών Εταιρικών Συμπράξεων.

Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα, ήτοι:

  1. για μεγάλες επιχειρήσεις, στο ποσό των 500.000 €
  2. για μεσαίες επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς στο ποσό 250.000 €
  3. για μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 150.000 €
  4. για πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 100.000 €
  5. για τις Κοιν.Σ.Επ, τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις στο ποσό των 50.000 €.

 

2η Προκήρυξη : «Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις»

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα 150 εκατομμύρια € εκ των οποίων 140 εκατομμύρια € προέρχονται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων και τα 10 εκατομμύρια € αφορούν στο είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής.

Απευθύνεται σε επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 10 εργαζόμενους και ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ενεργητικού τους  δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια €.

Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στο συγκεκριμένο καθεστώς ενίσχυσης είναι:

  1. για μικρές επιχειρήσεις  το ποσό των 150.000 €
  2. για πολύ μικρές επιχειρήσεις, το ποσό των 100.000 €.

 

Συνολικά, θα διατεθούν 500 εκατομμύρια € για την ενίσχυση των επιχειρήσεων, της αγοράς και της ελληνικής οικονομίας με ιδιαίτερη έμφαση στη στήριξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας.

Επίσης, δυνάμει της υπ’ αρ. 88642/26.08.2020 (Β΄3539) ΚΥΑ, που πρόσφατα υπεγράφη, το ποσό ενίσχυσης για επενδυτικά σχέδια των ανωτέρω δύο δράσεων στον πρωτογενή τομέα, αυξήθηκε και δύναται να υπερβαίνει πλέον τις 500.000 ευρώ.