Μενού Κλείσιμο

Ικανοποίηση του δικαιώματος ενημέρωσης κατά την επεξεργασία δεδομένων μέσω συστημάτων βιντεοεπιτήρησης – νέα υποδείγματα ενημέρωσης

Η ΑΠΔΠΧ δημοσίευσε Δελτίο Τύπου στις 09/06/2020 προκειμένου να επισημάνει την υποχρέωση των υπευθύνων επεξεργασίας που χρησιμοποιούν συστήματα βιντεοεπιτήρησης να παρέχουν πλήρη ενημέρωση για τη λειτουργία καμερών, πριν κάποιος εισέλθει στον επιτηρούμενο χώρο και γενικότερα να τονίσει την υποχρέωση για αυξημένη διαφάνεια, η οποία απορρέει από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ).Πιο αναλυτικά , το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων (ΕΣΠΔ) εξέδωσε πρόσφατα το τελικό κείμενο των κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μέσω συσκευών λήψης βίντεο. Το κείμενο αυτό αποσκοπεί στο να παρέχει καθοδήγηση για το πώς εφαρμόζεται ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 (ΓΚΠΔ) σε σχέση με τη χρήση καμερών για διαφόρους σκοπούς.

Η Αρχή έχει εκδώσει την οδηγία 1/2011, η οποία είναι διαθέσιμη στο site της, οι διατάξεις της οποίας πρέπει να εφαρμόζονται σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ και του ν. 4624/2019. Αυτό ισχύει κυρίως για τις υποχρεώσεις του υπευθύνου επεξεργασίας που περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο Γ’ αυτής της οδηγίας 1/2011. Για παράδειγμα, οι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεν έχουν πλέον υποχρέωση γνωστοποίησης της επεξεργασίας στην Αρχή, αλλά οφείλουν να φροντίζουν για την ικανοποίηση των επαυξημένων δικαιωμάτων που προβλέπει ο ΓΚΠΔ. Για τον σκοπό αυτό, το νέο κείμενο κατευθυντήριων γραμμών του ΕΣΠΔ αποτελεί πολύτιμο οδηγό.

Συνεπώς, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω οι υπεύθυνοι επεξεργασίας που χρησιμοποιούν συστήματα βιντεοεπιτήρησης οφείλουν να παρέχουν πλήρη ενημέρωση για τη λειτουργία καμερών, πριν κάποιος εισέλθει στον επιτηρούμενο χώρο. Για τον σκοπό αυτό σημαντικό κρίνεται να ακολουθείται πολυεπίπεδη προσέγγιση, δηλαδή να υπάρχουν ενημερωτικές πινακίδες για την άμεση ενημέρωση όσων εισέρχονται στον χώρο, οι οποίες να παραπέμπουν σε εύκολα προσβάσιμη αναλυτική ενημέρωση.

Επιπροσθέτως, υπογραμμίζεται ότι η Αρχή παρέχει νέα υποδείγματα ενημέρωσης, επιπλέον του υποδείγματος που παρατίθεται στο κείμενο του ΕΣΠΔ. Τα υποδείγματα αυτά προτείνονται για χρήση από υπεύθυνους επεξεργασίας εγκατεστημένους στην Ελλάδα, οι οποίοι χρησιμοποιούν σύστημα βιντεοεπιτήρησης για σκοπούς προστασίας προσώπων και αγαθών. Τα νέα υποδείγματα αντικαθιστούν το υπόδειγμα ενημερωτικής πινακίδας που ήταν συνημμένο στην οδηγία 1/2011 της Αρχής και πρέπει να προσαρμόζονται κατάλληλα.

Τέλος, επισημαίνεται ότι η Αρχή καλεί όλους τους υπευθύνους επεξεργασίας να προσαρμοστούν εντός διμήνου το αργότερο με τις νέες ενημερωτικές πινακίδες, τα κείμενα αλλά και τις διαδικασίες χειρισμού των αιτημάτων άσκησης των δικαιωμάτων τα οποία απορρέουν από τον ΓΚΠΔ.

Tα νέα υποδείγματα καθώς και οι συστάσεις για την ικανοποίηση του δικαιώματος ενημέρωσης κατά την επεξεργασία δεδομένων μέσω συστημάτων βιντεοεπιτήρησης είναι διαθέσιμα στο site της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στον παρακάτω σύνδεσμο

Μπορείτε επίσης να βρείτε το κείμενο που δημοσίευσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων (ΕΣΠΔ) το οποίο αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μέσω συσκευών λήψης βίντεο.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά το Δελτίο Τύπου που δημοσίευσε η ΑΠΔΠΧ στον παρακάτω σύνδεσμο

 

Πηγή: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα