Μενού Κλείσιμο

Κατευθυντήριες Γραμμές της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για τη λήψη μέτρων ασφάλειας στο πλαίσιο τηλεργασίας

 

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα δημοσίευσε Δελτίο Τύπου στις 15.04.2020 προκειμένου να ενημερώσει ότι εξέδωσε κείμενο με Κατευθυντήριες Γραμμές αναφορικά με τη λήψη μέτρων ασφαλείας στο πλαίσιο τηλεργασίας.Ειδικότερα, η ΑΠΔΠΧ, λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση της τηλεργασίας λόγω των μέτρων περιορισμού που έχουν επιβληθεί για την αποτροπή εξάπλωσης του ιού COVID-19, δημοσίευσε ορισμένες οδηγίες προκειμένου να ευαισθητοποιήσει τους υπευθύνους επεξεργασίας, τους εκτελούντες την επεξεργασία, τους εργαζομένους αλλά και γενικότερα το κοινό σχετικά με τους κινδύνους που συνδέονται με την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τις σχετικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων και τον νόμο 4624/2019.

Η ΑΠΔΠΧ επισήμανε αρχικά τρία βασικά σημεία τα οποία είναι τα εξής:

  1. Ο οργανισμός/επιχείρηση (εφεξής, φορέας) οφείλει να ορίσει και να υποστηρίξει συγκεκριμένες διαδικασίες για την τηλεργασία. Οι διαδικασίες αυτές πρέπει να λαμβάνουν υπόψη, για την κάθε περίπτωση, τη φύση και τη σοβαρότητα των κινδύνων ως προς την προστασία προσωπικών δεδομένων, οι οποίοι απορρέουν από την εξ αποστάσεως εργασία.
  2. Ο φορέας οφείλει να ενημερώνει επαρκώς, να εκπαιδεύει και να συνδράμει τους εργαζομένους του στην εφαρμογή των διαδικασιών αυτών, λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί χρήστες δεν είναι εξοικειωμένοι με τις τεχνολογίες που υποστηρίζουν την τηλεργασία και τους σχετικούς κινδύνους. Για τον σκοπό αυτό, είναι πολύτιμη η συμβολή του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) όπου έχει ορισθεί.
  3. Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι οι υποχρεώσεις των φορέων αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων τους αποκτούν ιδιάζουσα βαρύτητα στην περίπτωση της τηλεργασίας. Και τούτο, διότι ο εργαζόμενος, λόγω του γεγονότος ότι βρίσκεται στο σπίτι του, έχει μεγαλύτερη προσδοκία για την προστασία της ιδιωτικής του ζωής.

Στη συνέχεια ακολουθούν οι Κατευθυντήριες Γραμμές οι οποίες αφορούν κυρίως:

  • την πρόσβαση στο δίκτυο
  • τη χρήση εφαρμογών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/ανταλλαγής μηνυμάτων
  • τη χρήση τερματικής συσκευής/αποθηκευτικών μέσων και
  • τον τρόπο πραγματοποίησης τηλεδιασκέψεων.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τις Κατευθυντήριες Γραμμές που εξέδωσε η Αρχή στον σύνδεσμο

 

Πηγή: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα