Μενού Κλείσιμο

Προκήρυξη Προγράμματος “Κουπόνια Καινοτομίας για τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας”

 

Προκηρύχθηκε νέο πρόγραμμα «Κουπόνια Καινοτομίας για τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας» με προϋπολογισμό 4.000.000€.
Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, με σκοπό την ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας. Επίσης στοχεύει στην δημιουργία μόνιμων συνεργατικών μηχανισμών μεταξύ ερευνητικών μονάδων και επιχειρήσεων, αλλά και μεταξύ επιχειρήσεων, για την προώθηση της εφαρμοσμένης έρευνας (τομείς RIS3) και για μεταφορά γνώσης και τεχνολογίας, όπως και για την αγορά καινοτόμων συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών μεταφοράς τεχνογνωσίας από φορείς καινοτομίας, με απώτερο στόχο την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, υπηρεσιών από αυτές, την ανάπτυξη καινοτόμων διαδικασιών παραγωγής ή λειτουργίας επιχειρήσεων και την επίλυση προβλημάτων στην παραγωγική διαδικασία με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων.Υποβάλλονται επενδυτικά σχέδια έως 10.000€ και το ποσοστό της επιδότησης είναι 100%.Δικαιούχοι του προγράμματοςΟι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:

  • να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν και να πραγματοποιήσουν το σχέδιο τους στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας,
  • να διαθέτουν και να δηλώσουν ως ΚΑΔ επένδυσης ένα τουλάχιστον από τους επιλέξιμους, πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης,
  • να είναι πολύ μικρές ή μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις,
  • να έχουν κλείσει τουλάχιστον μία πλήρη διαχειριστική χρήση δωδεκάμηνης διάρκειας, δηλαδή να έχουν συσταθεί πριν από την1/1/2018 (για επιχειρήσεις με διαχειριστική χρήση από 1/7 έως 30/6 θα πρέπει να έχουν συσταθεί πριν από την 1η Ιουλίου 2017). Επισημαίνεται ότι ως κλεισμένη χρήση νοείται αυτή για την οποία έχουν υποβληθεί τα απαραίτητα φορολογικά έντυπα στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία,
  • να υποβάλλουν επιχειρηματικό σχέδιο/πρόταση χρηματοδότησης για την επίλυση του προβλήματος που αντιμετωπίζουν, καθώς και το σύνολο των αναγκαίων στοιχείων, δικαιολογητικών και εντύπων, όπως ορίζονται από την παρούσα προκήρυξη.

 

Επιδοτούμενη δαπάνη είναι η μεταφορά τεχνογνωσίας

Ένα σχέδιο μεταφοράς τεχνογνωσίας αφορά στη διάχυση επιστημονικής ή/και τεχνολογικής γνώσης ή/και εμπειρογνωμοσύνης από έναν Φορέα Καινοτομίας προς κάποια επιχείρηση, με τρόπο ο οποίος θα είναι άμεσα αξιοποιήσιμος από αυτήν, θα ανταποκρίνεται πλήρως στα προβλήματα που έχει θέσει η επιχείρηση στην αίτηση που υπέβαλε και θα συμβάλλει στην επίλυσή τους. Η επιχείρηση μπορεί να αξιοποιήσει τη συγκεκριμένη γνώση για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων ή υπηρεσιών, παραγωγικών διαδικασιών και λειτουργιών της επιχείρησης. Ενδεικτικά αναφέρονται:

  • αλλαγή στην παραγωγική διαδικασία, με στόχο την μείωση του κόστους παραγωγής,
  • οργανωτική καινοτομία που περιλαμβάνει τον ανασχεδιασμό των αναγκών σε όλο το εύρος της παραγωγικής διαδικασίας (προμήθεια πρώτων υλών, δίκτυα διανομής),
  • σχεδιασμός νέων προϊόντων, διαφοροποίηση επιμέρους παραμέτρων του προϊόντος με στόχο την πρόσβαση σε νέες εξειδικευμένες αγορές.

 

Η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών:
(i) γίνεται ηλεκτρονικά στο https://www.ependyseis.gr
(ii) ξεκινάει στις 17/12/2019
(iii) τελειώνει στις 28/02/2020

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Η IBC IT & Business Consultants με μεγάλη εμπειρία σε παρόμοια προγράμματα αναλαμβάνει για τους πελάτες της όλες τις διαδικασίες σύνταξης και υποβολής του φακέλου επιδότησης στην αρμόδια υπηρεσία και υποστηρίζει τους πελάτες καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης μέχρι και το τελικό στάδιο εκταμίευσης του συνόλου της επιδότησης.

Η IBC IT & Business Consultants θα σας ενημερώσει άμεσα για όλες τις διαδικασίες υποβολής του δικού σας φακέλου προς επιδότηση.

Για την άμεση και έγκυρη πληροφόρησή σας, επικοινωνήστε με την IBC IT & Business Consultants Τηλ: 2310-541017, Φράγκων 12, Θεσσαλονίκη ΤΚ 54626.

Εναλλακτικά συμπληρώστε την φόρμα και ένας εκπρόσωπός μας θα επικοινωνήσει μαζί σας.

[contact-form-7 id=”2500″ title=”Φόρμα Κουπόνια Καινοτομίας”]