Μενού Κλείσιμο

Προκήρυξη Προγράμματος “Ψηφιακό Άλμα”

 

Προκηρύχθηκε νέο πρόγραμμα στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2014-2020, με τίτλο «Ψηφιακό Άλμα»

 Η Δράση στοχεύει στον ψηφιακό μετασχηματισμό των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι:

 • Υφιστάμενες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες:
  • Να τηρούν βιβλία Β΄και Γ΄κατηγορίας και να έχουν κλεισμένες τουλάχιστον δύο (2) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις μέχρι τις 31/12/2017
  • Να διαθέτουν ένα τουλάχιστον επιλέξιμο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης

Επιλέξιμες Δαπάνες:

 1. Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία, νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού ΤΠΕ, απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης και την εξασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών
 2. Προμήθεια και παραμετροποίηση λογισμικού.
 3. Ηλεκτρονικό κατάστημα απαραίτητα με χαρακτηριστικά:
  • 2 τουλάχιστον γλώσσες
  • Μobile responsive
  • Λογισμικά παραγγελιοληψίας, αποθήκευσης και  ηλεκτρονικών πληρωμών.
 4. Υπηρεσίες που αφορούν σε:
  • φιλοξενία (hosting, collocation)
  • σύνδεση στο διαδίκτυο
  • ψηφιακή διαφήμιση (google ads, facebook ads)
  • ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης
  • ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας,
  • μεταφορά δεδομένων ή παραμετροποίηση λογισμικού
 5. Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό)

Προϋπολογισμός Αιτήσεων Χρηματοδότησης:

Ο Π/Υ ανέρχεται στα 50 εκατ. € για το σύνολο των περιφερειών της χώρας. Η Δράση συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

Κάθε επιχείρηση δύναται να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης προϋπολογισμού από 55.000€ έως 400.000€.

Η Δηµόσια Επιχορήγηση ανέρχεται σε ποσοστό 50%.

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων:

Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση είναι 11/06/2018  με καταληκτική ημερομηνία στις  31/10/2018 και ώρα 16:00.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Η IBC IT & Business Consultants με μεγάλη εμπειρία σε παρόμοια προγράμματα αναλαμβάνει για τους πελάτες της όλες τις διαδικασίες σύνταξης και υποβολής του φακέλου επιδότησης στην αρμόδια υπηρεσία και υποστηρίζει τους πελάτες καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης μέχρι και το τελικό στάδιο εκταμίευσης του συνόλου της επιδότησης.

Η IBC IT & Business Consultants θα σας ενημερώσει άμεσα για όλες τις διαδικασίες υποβολής του δικού σας φακέλου προς επιδότηση.

Για την άμεση και έγκυρη πληροφόρησή σας, επικοινωνήστε με την IBC IT & Business Consultants
Τηλ: 2310-541017, Φράγκων 12, Θεσσαλονίκη ΤΚ 54626