Μενού Κλείσιμο

Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις για τις Δράσεις “Ψηφιακό Άλμα” και “Ψηφιακό Βήμα”

 

Αποφασίστηκε η τροποποίηση, διόρθωση και συμπλήρωση της Υπουργικής Απόφασης με Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 5218/907/Α2/24.08.2018 με θέμα: Έγκριση αρχείου Συχνών Ερωτήσεων -Απαντήσεων για τη Δράση «Ψηφιακό Άλμα» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ  2014 –2020 (ΑΔΑ:Ψ4ΠΔ465ΧΙ8-Σ4Ο).

Συγκεκριμένα, διορθώνονται –τροποποιούνται οι απαντήσεις στις ερωτήσεις 10, 39, 41, 50 και προστίθενται οι ερωτήσεις –απαντήσεις 56 έως 63.

Αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης είναι το συνημμένο τροποποιημένο, διορθωμένο, και συμπληρωμένο αρχείο Συχνών Ερωτήσεων –Απαντήσεων και για τις δύο Δράσεις «Ψηφιακό Βήμα» και «Ψηφιακό Άλμα».

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.